دانلود سخنرانی دکتر عباسی

قسمت اول و قسمت دوم و قسمت سوم
شادی روح امام و شهدا صلوات